Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap Lisette Werter Groep BV te Obdam (KvK 37147498), hierna te noemen “verkoper”.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 73113

Artikel 1: Gelding

Deze voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle door/vanwege verkoper gedane aanbiedingen, mededelingen en gesloten overeenkomsten, onder gelijktijdige buiten-effectstelling ten opzichte van verkoper van alle eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarde(n) van derden, tenzij van aanvaarding van een zodanige algemene en/of bijzondere voorwaarde(n) schriftelijk door of vanwege verkoper blijkt en deze voorwaarden worden geacht de voorwaarden te zijn waarnaar het eerst is verwezen.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “koper”, dient tevens te worden gelezen “afnemer”, althans enige (potentiële) contractpartij van verkoper, ongeacht de aard van de overeenkomst.

Artikel 2: Offerten

Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, in het bijzonder voor wat betreft de leverbaarheid, levertijd, en uitvoering, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.

Artikel 3: Prijzen

In geval van verkoop van andere artikelen dan boeken is elke aanbieding gebaseerd op de op het moment der aanbieding gehanteerde prijzen. Mochten deze na bedoeld moment wijziging ondergaan, dan behoudt verkoper zich het recht voor de prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen.

In geval van de verkoop van artikelen die niet vallen onder enige verticale prijsbinding, zal verkoper de door hem bepaalde prijs in rekening brengen.

De prijs bij afrekenen is bepalend. Deze kan dus afwijken van een eerder vermelde prijs.

Artikel 4: Kosten

Alle kosten die de verkoper in verband met werkzaamheden met betrekking tot de koop in redelijkheid heeft moeten maken, kan de verkoper van de koper vorderen.

Artikel 5: Vooruitbetaling

In geval van bestelling kan verkoper van koper vooruitbetaling vorderen ter grootte van het bedrag van de verkoopprijs vermeerderd met de verwachte bijkomende kosten.

Artikel 6: Annulering/retouren

Retouren moeten binnen 14 dagen na ontvangst worden gemeld (via mail of contactformulier) en teruggestuurd naar het, door de verkoper vermeldde,  postbusnummer. (Retour)verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

Na de 14 dagen zijn er kosten aan retouren verbonden (20% van het betreffende bedrag).

Bestelde licenties kunnen uitsluitend retour indien deze niet zijn geactiveerd/geopend. 

Artikel 7: Leveringen en levertijd

 1. Alle gekochte zaken zijn vanaf de totstandkoming der overeenkomst voor rekening en risico van koper.

 2. Indien de koper aan verkoper nog enige betalingsverplichtingen heeft, in het bijzonder indien facturen ter zake leveranties van verkoper aan koper nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is verkoper gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat loper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 3. In geval van openstaande facturen is verkoper gerechtigd de gekochte zaken onder rembours te verzenden, ongeacht enig ander beding.

 4. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij anderszins overeengekomen.

 5. Het aannemen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of op het reçu, geldt als bewijs dat het geleverde in correcte staat was.

 6. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van verkoper, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.

 7. Zaken worden vervoerd voor risico van koper, tenzij anderszins overeengekomen.

 8. Elk gedeelte der levering, daaronder begrepen onderdelen van een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd.

 9. Behoudens anders luidend bericht, geschiedt aflevering voor risico van de koper op het laatst bekende adres van koper.

Artikel 8: Reclames

 1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken.

 2. De koper die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op de deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

 3. De koper zal jegens verkoper geen aanspraak kunnen doen gelden, indien er door koper pas wordt gereclameerd na het moment waarop koper het geleverde in gebruik heeft genomen of doen nemen, dan wel heeft doorgeleverd.

 4. Gebreken aan een deel van het geleverde, geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 9: Ontoerekenbare tekortkoming

 1. Storingen in het bedrijf van verkoper welke hem niet kunnen worden toegerekend (waaronder: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, niet tijdige- of correcte levering door toeleveranciers, brand, ongevallen, staking, ziekte e.d.) ontslaan verkoper van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn en/of van zijn leveringsverplichting, zonder dat koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden.

 2. Indien een geval als genoemd in het eerste lid zich voordoet, zal verkoper daarvan onverwijld mededeling doen aan koper. Deze heeft alsdan het recht om de overeenkomst, binnen 14 dagen na ontvangt van die mededeling, schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van verkoper af te nemen en te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order. Het in artikel 6 bepaalde zal in dit geval toepassing missen.

Artikel 10: (Non)betaling

 1. Betalingen dienen à contant bij aflevering te geschieden, tenzij anderszins overeengekomen.

 2. Is overeengekomen dat koper een factuur zal worden gezonden, dan dient betaling van het aan koper verschuldigde te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur ten kantore van verkoper, dan wel op een door hem aan te wijzen bank- of girorekening tenzij anders vermeld op de factuur. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen nadat 2 dagen na de dag der verzending zijn verstreken.

 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de koper vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend, over het totale factuurbedrag, zulks zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

 4. Bij niet tijdige en/of onvolledige betaling van de factuur is koper van rechtswege in verzuim en brengt verkoper buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van de verschuldigde hoofdsom in rekening bij de koper met een minimum van € 50,00, tenzij de koper een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft. In dat geval worden de tarieven in rekening gebracht conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten (Stb. 2012, 141).

 5. In geval van niet(tijdige) betaling, is verkoper gerechtigd alle verdere leveranties te staken, zonder gehouden te zijn om, na ontvangst van de achterstallige betaling(en), alsnog te leveren.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat volledige betaling van alle openstaande vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan verkoper toekomende, niets uitgezonderd.

 2. Heeft verkoper een vordering uit meer dan één overeenkomst c.q. leverantie, dan worden deze geacht één geheel te vormen, zodat verkoper zijn rechten op alle geleverde zaken kan uitoefenen, totdat door koper aan alle verplichtingen ten volle is voldaan.

 3. Verkoper is gerechtigd de geleverde zaken, die krachtens de voorgaande leden zijn eigendom zijn gebleven, terug te nemen, door welke terugneming de overeenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van verkoper om alle ten gevolge van de wanbetaling geleden en nog te lijden schade op koper te verhalen. De koper machtigt verkoper nu voor alsdan onherroepelijk om, voor het geval verkoper de geleverde zaken wenst terug te nemen, daartoe alle plaatsen te betreden waar de goederen zich op dat moment bevinden.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij verkoper er de voorkeur aan geeft zicht te wenden tot de bevoegde rechter te woonplaats of plaats van vestiging van de koper.

 

Obdam, 21 februari 2011